ZMLUVNÉ PODMIENKY

Vitajte na našej webovej stránke! Dúfame, že sa vám bude páčiť váš online zážitok.

Nestlé Waters MT („Nestlé”) sa zaväzuje udržiavať dôveru s používateľmi našej webovej stránky. Nižšie uvedené podmienky upravujú používanie webovej stránky.

 

1. Prijateľné používanie

Neváhajte a preskúmajte našu webovú stránku, a ak je to možné, podieľajte sa na nej poskytnutím materiálu ako sú otázky, príspevky, hodnotenia a recenzie a multimediálny obsah (napríklad obrázky, videá).

Používanie webovej stránky a zverejnených materiálov by však nemalo byť nijako nezákonné alebo urážlivé. Mali by ste mať na pamäti, že nesmiete:

(a) porušiť právo iného na súkromie;
(b) porušiť akékoľvek práva duševného vlastníctva;
(c) uskutočniť vyhlásenia, ktoré sú hanlivé (aj voči Nestlé), súvisia s pornografiou, sú rasistického alebo xenofóbneho charakteru, podporujú nenávisť alebo podnecujú k násiliu alebo výtržnostiam;
(d) nahrávať súbory, ktoré obsahujú vírusy alebo môžu viesť k bezpečnostným problémom; alebo
(e) inak ohroziť integritu webovej stránky.

Upozorňujeme, že spoločnosť Nestlé môže z webovej stránky odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý považuje za nelegálny alebo urážlivý. Spoločnosť Nestlé si vyhradzuje právo, ale nie povinnosť sledovať alebo prezerať obsah, ktorý ste predložili, ako aj upravovať, odstraňovať alebo odmietať uverejnenie akéhokoľvek obsahu, ktorý spoločnosť Nestlé považuje za nevhodný podľa vlastného uváženia.

 

2. Ochrana údajov

Naše Oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na akékoľvek osobné údaje alebo materiály zdieľané na tejto webovej stránke. Na tomto mieste získate viac informácií [odkaz na oznámenie o ochrane osobných údajov]

 

3. Duševné vlastníctvo

3.1. Obsah poskytnutý spoločnosťou Nestlé

Všetky práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv a ochranných známok v materiáloch uverejnených spoločnosťou Nestlé alebo na jej webovej stránke (napríklad text a obrázky) sú vlastníctvom spoločnosti Nestlé alebo jej poskytovateľov licencií.

Môžete reprodukovať úryvky z webovej stránky pre vaše vlastné súkromné účely (t.j. nekomerčné použitie) za predpokladu, že zachováte nedotknuteľnosť a budete rešpektovať všetky práva duševného vlastníctva vrátane akéhokoľvek oznámenia o autorských právach, ktoré sa môže na takomto obsahu zobraziť (napr. © 2014 Nestlé).

 

3.2. Obsah, ktorý poskytujete Vy

Pre spoločnosť Nestlé vyhlasujete, že ste buď autorom obsahu, ktorým prispievate na túto webovú stránku, alebo že máte práva (t.j.: bolo Vám vydané povolenie od držiteľa práv) a ste schopní prispieť takým obsahom (napr. obrázky, videá , hudba) na webovú stránku.

Súhlasíte s tým, že s takýmto obsahom sa nebude zaobchádzať ako s dôverným a poskytnete spoločnosti Nestlé bezplatnú a trvalú celosvetovú licenciu na používanie (vrátane zverejňovania, reprodukcie, prenosu, publikovania, prispôsobovania alebo vysielania) obsahu, ktorý poskytujete na účely súvisiace s jej podnikaním.

Spoločnosť Nestlé môže používať obsah na propagačné, reklamné a iné účely a nebudete mať nárok na žiadnu kompenzáciu za takéto použitie.

Upozorňujeme, že spoločnosť Nestlé sa môže slobodne rozhodnúť, či tento obsah použije alebo nie, a že spoločnosť Nestlé už mohla vyvinúť podobný obsah alebo získať takýto obsah z iných zdrojov, pričom v tomto prípade zostanú všetky práva duševného vlastníctva v tomto obsahu u spoločnosti Nestlé a jej poskytovateľov licencií.

 

3.3. Pravidlá upravujúce ratingy spotrebiteľov a recenzie

Okrem týchto podmienok platia aj ďalšie pravidlá pre ratingy a recenzie. Ak chcete odovzdať akýkoľvek obsah vzťahujúci sa na akýkoľvek rating alebo recenziu, ktorá je dostupná na tejto webovej stránke (napríklad text, fotka, video, portrét alebo iný materiál, či informácie), musíte mať aspoň 18 rokov alebo viac alebo musíte mať súhlas osoby/osôb uplatňujúcej rodičovské práva a povinnosti. Ak ste obdržali predbežnú platbu alebo prísľub platby ako odmenu za navrhované predloženie; alebo ak ste dostali zvláštnu odmenu, ako je bezplatný produkt, zľavy, darčeky, účasť na stávkach, uveďte to vo vašom príspevku. Ak ste zamestnancom spoločnosti Nestlé alebo pracujete pre spoločnosť alebo agentúru najatú spoločnosťou Nestlé, je potrebné tento vzťah zverejniť.

Všetok predložený obsah je správny a je založený na skutočných skúsenostiach s výrobkom, ktorý je predmetom recenzie. Nesmie obsahovať žiadne informácie, ktoré odkazujú na iné webové stránky, adresy, e-mailové adresy, kontaktné informácie alebo telefónne čísla. Za obsah, ktorý predkladáte ste zodpovedný Vy, nie spoločnosť Nestlé.

 

4. Zodpovednosť

Hoci spoločnosť Nestlé vynakladá všetko úsilie na zabezpečenie správnosti materiálov na našej webovej stránke a na zabránenie narušeniam, nezodpovedáme za nepresné informácie, narušenia, prerušenia alebo iné udalosti, ktoré môžu spôsobiť poškodenie, a to buď priamo (napr. zlyhanie počítača) alebo nepriamo (napr. strata zisku). Akékoľvek spoliehanie sa na materiály na tejto webovej stránke je na vaše vlastné riziko.

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky mimo spoločnosti Nestlé. Spoločnosť Nestlé nemá žiadnu kontrolu nad takýmito webovými stránkami tretích strán, nemusí ich nevyhnutne podporovať a nezodpovedá za ne, vrátane ich obsahu, správnosti alebo funkcie. V dôsledku toho vás pozývame, aby ste starostlivo preskúmali právne upozornenia na takéto webové stránky tretích strán vrátane toho, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách.

Môžete používať webovú stránku tretej strany a chcieť sa pripojiť na túto webovú stránku. V takom prípade Nestlé nenamieta voči takémuto prepojeniu za predpokladu, že nijakým spôsobom nevyhlasujete, že ste spojený alebo podporovaný spoločnosťou Nestlé. Nesmiete používať „nastavovanie rozmerov a polohy“ alebo podobné postupy a musíte zabezpečiť, aby sa odkaz na webovú stránku otvoril v novom okne.

 

5. Kontaktujte nás

Túto webovú stránku spravuje Nestlé Waters Management & Technology SAS, 12 bd Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francúzsko, registrované v RCS Nanterre pod číslom 393204516.

Telefónne číslo: +33 (0) 1 41 23 38 00

 

6. Zmeny

Nestlé si vyhradzuje právo vykonať zmeny týchto podmienok používania. Informácie o týchto podmienkach používania a nových informáciách nájdete na tejto stránke.

 

7. Regulačné právo a právomoc

Vy a spoločnosť Nestlé súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok alebo spor týkajúci sa webovej stránky sa bude riadiť francúzskym právom a bude predložený súdu v Nanterre vo Francúzsku.

 

Copyright © Január 2018 Nestlé Waters MT