ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Rozsah a prijatie tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme s cieľom poskytnúť Vám naše produkty a služby, ktoré ponúkame.

Kontrolórom osobných údajov spracovaných podľa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov je spoločnosť Nestlé Waters Management & Technology SAS, 12 bd Garibaldi, 92310 Issy-les-Moulineaux, Francúzsko (NWMT).

Na Slovensku spoločnosť NESTEA uvádza na trh a predáva INTRAT PRAHA a.s., Praha - Karlín, Pernerova 652/55, PSČ 186 00 na základe licencie. NWMT poskytne Vaše osobné údaje INTRAT PRAHA a.s., ktorý Vám poskytne spotrebiteľské a marketingové služby. Na tomto mieste môžete konzultovať Oznámenie o ochrane osobných údajov INTRAT PRAHA a.s. <odkaz na oznámenie o ochrane osobných údajov držiteľa licencie>.

Používaním webovej stránky NESTEA alebo prostredníctvom označených stránok NESTEA, alebo aplikácií na sociálnych sieťach tretích strán (napr. Facebook) (stránky NESTEA), alebo poskytnutím Vašich osobných údajov, akceptujete postupy opísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov, nepoužívajte, prosím, webové stránky NESTEA ani nám neposkytujte žiadne osobné údaje.

NWMT si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov. Odporúčame, aby ste si pravidelne prezerali toto Oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste sa uistili, že ste si vedomí akýchkoľvek zmien a toho, akým spôsobom môžu byť Vaše osobné údaje použité.

 

2. Údaje zhromaždené prostredníctvom NWMT

NWMT môže zhromažďovať Vaše osobné údaje z rôznych zdrojov prostredníctvom:

 • online a elektronických interakcií s nami, a to aj prostredníctvom webových stránok NESTEA;
 • Offline interakcií s nami a
 • Vašich interakcií s online zacieleným obsahom (napríklad reklamami), ktoré NWMT alebo poskytovatelia služieb v našom mene poskytujú prostredníctvom webových stránok alebo aplikácií tretích strán.

 

2.1 Údaje, ktoré nám poskytujete priamo

Sú to údaje, ktoré nám poskytujte s Vaším súhlasom na určený účel, a môžu zahŕňať:

 • Osobné kontaktné informácie;
 • Demografické informácie vrátane dátumu narodenia, veku, pohlavia, polohy, obľúbených produktov, záujmov a informácie o domácnosti alebo životnom štýle; a
 • Spätná väzba spotrebiteľov.

 

2.2. Údaje, ktoré zhromažďujeme pri interakcií s webovými stránkami NESTEA

Používame cookies a inú technológiu sledovania, ktorá zhromažďuje určité druhy informácií pri interakcii s webovými stránkami NESTEA. Prosím, pozrite si Oznámenie o cookies, kde nájdete informácie o týchto technológiách a právach, ktoré sa s nimi spájajú.

 

3. Prečo Nestlé zhromažďuje osobné údaje a ako ich používa

NWMT zhromažďuje a používa osobné údaje len v nevyhnutných prípadoch na účely, na ktoré boli získané. NWMT môže používať Vaše osobné údaje na niektoré alebo všetky z nasledujúcich účelov:

 1. Služby zákazníkom - poskytnúť Vám služby zákazníkom vrátane odpovedí na Vaše otázky, sťažnosti a všeobecnú spätnú väzbu o našich produktoch. Služby zákazníkom je možné poskytnúť prostredníctvom rôznych foriem komunikácie, a to aj prostredníctvom e-mailu, listu, telefónu a funkcií online rozhovoru.
 2. Zapojenie spotrebiteľov – aby ste sa aktívne zapájali do našich produktov a služieb. To môže zahŕňať použitie alebo uverejnenie obsahu vytvoreného spotrebiteľmi.
 • Prispôsobenie (personalizácia)– NWMT môže kombinovať osobné údaje o Vás zhromaždené z jedného zdroja (napríklad z webovej stránky) s údajmi zhromaždenými z iného zdroja (napríklad z offline udalosti). To poskytuje NWMT ucelenejší pohľad na Vás ako spotrebiteľa, čo umožňuje Nestlé lepšie a s väčším prispôsobením Vám slúžiť, a to aj pokiaľ ide o nasledovné:
  • Webové stránky – zlepšiť a prispôsobiť svoje skúsenosti s webovými stránkami pomocou údajov, ako sú napríklad prihlasovacie údaje k účtu, technické informácie o počítači a/alebo predchádzajúce informácie o používaní webových stránok; a
  • Výrobky- za účelom vylepšenia NESTEA výrobkov ich prispôsobte Vašim potrebám a príďte s novými nápadmi týkajúcimi sa výrobkov. To zahŕňa použitie demografických informácií, informácií o profilovaní spotrebiteľov a spätnú väzbu od spotrebiteľov.
 • Marketingové komunikácie – poskytujú Vám marketingovú komunikáciu, ak ste sa rozhodli prijímať takúto komunikáciu (vrátane informácií o spoločnosti Nestlé, jej výrobkoch a službách, súťažiach a propagačných akciách). Je možné ich zdielať elektronickými prostriedkami (napríklad prostredníctvom SMS, e-mailov a online inzercií) a prostredníctvom pošty. Ak ste sa rozhodli prijímať SMS, budú platiť pravidlá Vášho poskytovateľa mobilných služieb týkajúce sa prijímania SMS, ktoré môžu byť spoplatnené.

 

4. Zdieľanie osobných údajov zo strany NWMT

Okrem poskytnutia Vašich osobných údajov [meno držiteľa licencie], ako je vysvetlené v časti 1, NWMT nezdieľa Vaše osobné údaje so žiadnou treťou stranou, ktorá ich chce použiť na účely priameho marketingu, ak ste k tomu neposkytli konkrétny súhlas. NWMT môže zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami na iné účely, ale iba za nasledujúcich okolností:

 

4.1 Pobočky

NWMT môže poskytnúť Vaše osobné údaje svojim pobočkám alebo spriazneným spoločnostiam na legitímne obchodné účely.

 

4.2 Poskytovatelia služieb

NWMT môže zapojiť poskytovateľov služieb, agentov alebo dodávateľov do poskytovania služieb vo svojom mene, vrátane spravovania webových stránok a služieb NESTEA, ktoré sú Vám k dispozícii. Tieto tretie strany môžu mať prístup alebo môžu inak spracovať Vaše osobné údaje v priebehu poskytovania týchto služieb. NWMT vyžaduje, aby tretie strany, ktoré môžu mať sídlo mimo krajiny, z ktorej máte prístup k webovej stránke alebo službe NESTEA, dodržiavali všetky príslušné zákony na ochranu údajov a bezpečnostné požiadavky vo vzťahu k Vašim osobným údajom.

 

4.3 Partneri a spoločné propagácie

NWMT môže viesť spoločný alebo spolufinancovaný program alebo propagáciu s inou spoločnosťou, a ako súčasť Vašej účasti na tejto činnosti zhromažďovať a používať Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje sa budú zdieľať s inou spoločnosťou, iba ak ste sa rozhodli prijímať informácie priamo od tejto spoločnosti. NWMT Vás vyzýva, aby ste si pred zdieľaním osobných údajov prečítali Oznámenie o ochrane osobných údajov tejto spoločnosti. Ak nechcete, aby sa Vaše osobné údaje zhromažďovali alebo zdieľali s inou spoločnosťou ako NWMT, vždy sa môžete rozhodnúť, že sa takejto aktivity nezúčastníte. Ak sa rozhodnete pre komunikáciu s takouto spoločnosťou, nezabudnite, že máte vždy právo odhlásiť sa a budete musieť túto spoločnosť priamo kontaktovať.

 

4.4 Právne požiadavky a prevod podniku

NWMT môže zverejniť Vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak je to v dobrej viere spoločnosti Nestlé, takéto právne zverejnenie je primerane potrebné na dodržanie právnych postupov alebo ako reakcia na akékoľvek nároky.

V prípade úplného alebo čiastočného zlúčenia alebo nadobudnutia celého alebo časti NWMT inou spoločnosťou by nadobúdateľ získal prístup k informáciám, ktoré viedlo NWMT, a tie by mohli zahŕňať osobné údaje.

 

5. Vaše práva

5.1 Právo na zrušenie marketingovej komunikácie

Máte právo zrušiť prijímanie marketingových správ o NESTEA a môžete tak urobiť:

(a) dodržiavaním pokynov na zrušenie v príslušnej marketingovej komunikácií;

(b) kontaktovaním nás.

 

5.2 Prístup a oprava

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom. Môžete nám zaslať žiadosť o prístup.

Máte tiež právo požadovať, aby NWMT napravilo akékoľvek nepresnosti vo Vašich osobných údajoch tak, že nám zašlete žiadosť o opravu Vašich údajov.

 

6. Zabezpečenie a uchovávanie údajov

6.1 Zabezpečenie údajov

Aby sa zabezpečila ochrana Vašich osobných údajov, NWMT implementovalo niekoľko bezpečnostných opatrení. Spoločnosť Nestlé ukladá Vaše údaje v bezpečnom prevádzkovom prostredí, ktoré je prístupné iba zamestnancom, agentom a dodávateľom Nestlé na základe potreby vedieť. Spoločnosť Nestlé v tejto súvislosti dodržiava aj všeobecne uznávané priemyselné normy.

Upozorňujeme, že tieto ochrany sa nevzťahujú na osobné údaje, ktoré sa rozhodnete zdieľať vo verejných priestoroch, napríklad na webových stránkach komunity.

 

6.2 Uchovávanie údajov

NWMT uchová Vaše osobné údaje iba v súlade s právnymi požiadavkami podľa platných zákonov.

Znamená to, že môžeme uchovať Vaše osobné údaje na primerané obdobie po Vašej poslednej interakcii s nami. Keď už osobné údaje, ktoré zhromažďujeme nepotrebujeme, zničíme ich alebo ich odstránime bezpečným spôsobom.

 

7. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov alebo o zhromažďovaní osobných údajov zo strany spoločnosti Nestlé, prosím kontaktujte nás online alebo písomne na Nestlé France S.A., Correspondant Informatique et Libertés, 7 boulevard Pierre Carle, Noisiel BP 900, 77446 Marne-la-Vallée Cedex 02.