WARUNKI KORZYSTANIA

Witamy w naszym portalu! Mamy nadzieję, że się on Państwu spodoba.

Nestlé Waters MT („Nestlé”) chce budować opartą na zaufaniu relację z użytkownikami portalu. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z portalu.

 

1. Akceptowany sposób korzystania

Użytkownik może zapoznawać się z zawartością portalu oraz – w przypadkach, w których jest to możliwe – przesyłać do niego materiały takie jak pytania, komentarze, oceny, opinie i treści multimedialne (np. zdjęcia i filmy).

Sposób korzystania z portalu i zamieszczane w nim materiały nie mogą jednak w żaden sposób naruszać prawa ani być obelżywe. Należy dbać o to, aby:

(a) nie naruszać niczyjego prawa do prywatności;
(b) nie naruszać niczyich praw własności intelektualnej;
(c) nie zamieszczać treści zniesławiających (między innymi Nestlé), związanych z pornografią, rasistowskich, ksenofobicznych, promujących nienawiść lub nawołujących do przemocy albo zamieszek;
(d) przesyłać plików zawierających wirusy lub mogących powodować problemy w zakresie bezpieczeństwa;
(e) nie zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu portalu w żaden inny sposób.

Nestlé może usunąć z portalu wszelkie materiały, które uzna za niezgodne z prawem lub obelżywe. Nestlé zastrzega sobie prawo, lecz nie zobowiązuje się, do monitorowania lub kontroli przesyłanych materiałów, a także do odmowy zamieszczenia materiałów, które uzna za nieodpowiednie.

 

2. Ochrona danych

Nasze zasady ochrony danych dotyczą wszystkich danych osobowych i materiałów udostępnianych w niniejszym portalu. Szczegółowe informacje podajemy tutaj [link to privacy notice]

 

3. Własność intelektualna

3.1. Materiały zamieszczane przez Nestlé

Wszystkie prawa własności intelektualnej – w tym prawa autorskie i znaki towarowe – dotyczące materiałów (np. tekstów i zdjęć) publikowanych w portalu przez lub w imieniu Nestlé stanowią własność Nestlé lub licencjodawców.

Użytkownicy mogą powielać wyciągi z portalu na prywatny (tzn. niekomercyjny) użytek pod warunkiem przestrzegania wszystkich praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich określonych w informacji dołączonej do takich materiałów (np. © 2014 Nestlé).

 

3.2. Materiały zamieszczane przez Użytkownika

Użytkownik oświadcza, że jest autorem zamieszczanych w niniejszym portalu materiałów lub przysługują mu prawa (np. w formie zezwolenia posiadacza praw) i dysponuje możliwością zamieszczenia takich materiałów (np. zdjęć, filmów, muzyki) w niniejszym portalu.

Użytkownik akceptuje fakt, że materiały te będą tratowane jak materiały niepoufne i udziela Nestlé bezpłatnej, bezterminowej, obowiązującej na całym świecie licencji na użytkowanie (w tym na ujawnianie, powielanie, przesyłanie, publikację, opracowywanie i odtwarzanie) przesłanych materiałów w celach związanych z działalnością tego koncernu.

Koncernowi Nestlé przysługuje prawo do wykorzystywania materiałów w celach promocyjnych, reklamowych i innych, przy czym Użytkownikowi nie przysługuje z tytułu takiego użycia żadne wynagrodzenie.

Nestlé decyduje według własnego uznania o wykorzystaniu takich materiałów. W przypadku wcześniejszego opracowania podobnych materiałów przez Nestlé lub ich otrzymania z innych źródeł wszystkie prawa własności intelektualnej związane z tymi materiałami są własnością Nestlé i licencjodawców.

 

3.3. Zasady funkcjonowania serwisu ocen i opinii konsumenckich

Oprócz powyższego regulaminu serwisów ocen i opinii dotyczą poniższe zasady. Użytkownik zamieszczający w którymkolwiek serwisie ocen i opinii dostępnym w niniejszym portalu materiały (takie jak tekst, zdjęcie, film, wizerunek lub inne materiały lub informacje) musi mieć ukończone 18 lat lub dysponować zgodą osoby wykonującej władzę rodzicielską. Użytkownik, który w zamian za zamieszczenie proponowanych materiałów otrzymał płatność, przyrzeczenie płatności lub wynagrodzenie w postaci bezpłatnego produktu, rabatów, prezentów lub możliwości udziału w losowaniu, jest zobowiązany do poinformowania o tym w zgłoszeniu. Użytkownik zatrudniony przez Nestlé lub spółkę albo agencję, z której usług Nestlé korzysta, jest zobowiązany do poinformowania o tym.

Wszystkie zgłaszane materiały muszą być rzetelne i oparte na osobistym doświadczeniu Użytkownika związanym z produktem, którego dotyczy opinia. Nie mogą one zawierać odwołań do innych portali internetowych, adresów, adresów e-mail, danych kontaktowych ani numerów telefonów. Odpowiedzialność za przesyłane przez Użytkownika materiały ponosi Użytkownik, a nie Nestlé.

 

4. Odpowiedzialność

Nestlé dokłada wszelkich racjonalnych starań w celu zapewnienia rzetelności materiałów publikowanych w portalu i uniknięcia przerw w jego funkcjonowaniu, lecz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nierzetelności informacji, przerw, braku ciągłości funkcjonowania i innych zdarzeń mogących powodować straty bezpośrednie (np. awarię komputera) lub pośrednie (np. utratę zysków ponoszone przez Użytkownika). Użytkownik korzysta z materiałów dostępnych w niniejszym portalu na własne ryzyko.

Niniejszy portal może zawierać odsyłacze do portali nienależących do Nestlé. Nestlé nie kontroluje takich portali zewnętrznych, nie stwierdza, że je rekomenduje i nie ponosi w związku z nimi, ich treścią, rzetelnością i funkcjonowaniem żadnej odpowiedzialności. W związku z tym Użytkownikowi sugeruje się staranne zapoznanie się z informacjami prawnymi zawartymi w takich portalach zewnętrznych oraz śledzenie ich zmian.

Niektórzy Użytkownicy prowadzą portale zewnętrzne i życzą sobie zamieszczenia odsyłaczy do nich w niniejszym portalu. Nestlé nie wyraża sprzeciwu wobec zamieszczenia takiego odsyłacza, o ile Użytkownik nie będzie sugerował w żaden sposób, że jest powiązany z Nestlé lub rekomendowany przez Nestlé. Zabrania się stosowania ramek i tym podobnych praktyk. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia otwierania odsyłacza w oddzielnym oknie.

 

5. Kontakt

Niniejszy portal prowadzi Nestlé Waters Management & Technology SAS, 12 bd Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francja – spółka wpisana do rejestru handlowego w Nanterre pod numerem 393204516.

Telefon: +33 (0) 1 41 23 38 00

 

6. Zmiany

Nestlé zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Użytkownik jest proszony o okresowe odwiedziny na niniejszej stronie w celu ponownego zapoznania się z regulaminem i ewentualnymi nowymi informacjami.

 

7. Prawo i właściwość sądów

Użytkownik i Nestlé akceptują podporządkowanie wszelkich roszczeń i sporów związanych z niniejszym portalem prawu francuskiemu i rozstrzyganie ich przez sądy w Nanterre we Francji.

 

Copyright © Styczeń 2018 Nestlé Waters MT