POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1. Zakres i akceptacja niniejszej Informacji o prywatności

Niniejsza Informacja o prywatności dotyczy danych osobowych użytkownika zbieranych w celu dostarczania produktów i świadczenia usług, jakie oferujemy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Informacją o prywatności jest Nestlé Waters Management & Technology SAS, z siedzibą przy 12 bd Garibaldi, 92310 Issy-les-Moulineaux, Francja (NWMT).

W Polsce, NESTEA jest rozprowadzana i sprzedawana przez Hoop Polska Sp. z o.o. w oparciu o licencję. NWMT przekaże dane osobowe użytkownika Hoop Polsca Sp. z o.o., który będzie świadczyć na rzecz użytkownika usługi konsumenckie i marketingowe. Z informacją o prywatności Hoop Polska Sp.o.o. możesz zapoznać się tutaj <Link to the PDF document>.

 Korzystając z witryny NESTEA lub stron lub aplikacji dotyczących marki NESTEA w serwisach społecznościowych innych podmiotów (np. Facebook) (witryny internetowe NESTEA) lub przekazując nam swoje dane osobowe użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Informacji o prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na warunki niniejszej Informacji o prywatności, nie powinien korzystać z witryn internetowych NESTEA ani przekazywać nam swoich danych osobowych.

NWMT zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zamian w niniejszej Informacji o prywatności. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z niniejszą Informacją o prywatności w celu sprawdzenia, czy użytkownik jest świadom wprowadzonych zmian i wie, jak mogą być wykorzystywane jego dane osobowe.

 

2. Dane zbierane przez NWMT

NWMT może gromadzić dane osobowe na temat użytkownika z różnorodnych źródeł, w tym:

 • Interakcji online i elektronicznych z naszą firmą, także za pośrednictwem witryn NESTEA;
 • Interakcji offline z naszą firmą; oraz
 • Interakcji użytkownika z profilowanymi treściami (jak reklamy), które NWMT lub usługodawcy mogą dostarczać w naszym imieniu za pośrednictwem witryn lub aplikacji innych podmiotów.

 

2.1 Dane dostarczane przez użytkownika bezpośrednio naszej firmie

To dane dostarczane naszej firmie wraz ze zgodą na ich użycie w określonym celu, które mogą obejmować:

 • Dane osobowe dotyczące kontaktu;
 • Dane demograficzne, jak data urodzenia, wiek, płeć, lokalizację, ulubione produkty, zainteresowania oraz informacje o gospodarstwie domowym lub stylu życia; oraz
 • Informacje zwrotne konsumentów.

 

2.2 Dane zbierane podczas interakcji użytkownika z witrynami internetowymi NESTEA

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, które pozwalają na zbieranie niektórych rodzajów informacji podczas interakcji z witrynami NESTEA. Prosimy o zapoznanie się z naszą Informacją o stosowaniu plików cookie, gdzie znajdują się informacje na temat tych technologii i relacji użytkownika z nimi.

 

3. Dlaczego firma Nestlé zbiera dane osobowe i jak je wykorzystuje

NWMT zbiera i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do celów, w jakich zostały pozyskane. NWMT może wykorzystywać dane osobowe użytkownika do niektórych lub wszystkich z poniższych celów:

 1. Usługi konsumenckie – w celu świadczenia użytkownikowi usług konsumenckich, jak odpowiedzi na zapytania, reklamacje i ogólne informacje zwrotne użytkownika dotyczące naszych produktów. Usługi konsumenckie mogą być świadczone z użyciem różnych form komunikacji, jak e-mail, list, telefon i funkcje rozmów online.
 2. Zaangażowanie konsumentów – aby skłonić użytkownika do bardziej aktywnej interakcji z naszymi produktami i usługami. Może to wiązać się z użyciem lub publikacją treści generowanych przez konsumentów.
 • Personalizacja – NWMT może łączyć dane osobowe uzyskane z jednego źródła (np. witryny internetowej) z danymi zbieranymi z innego źródła (np. wydarzenie offline). Pozwala to NWMT na stworzenie bardziej kompletnego profilu użytkownika jako konsumenta, co z kolei umożliwi firmie Nestlé zapewnienie mu lepszej obsługi oraz szerszej personalizacji, w tym na przykład w odniesieniu do:
  • Witryn internetowych – w celu doskonalenia i personalizacji wrażeń użytkownika związanych z tymi witrynami, wykorzystywania takich danych, jak dane logowania, informacje techniczne o komputerze i/lub informacje o poprzednio odwiedzanych witrynach; oraz
  • Produktów – w celu doskonalenia produktów NESTEA, dostosowania ich do potrzeb użytkownika oraz tworzenia pomysłów na nowe produkty. Obejmują one wykorzystanie danych demograficznych, informacji o profilu konsumenckim oraz informacji zwrotnych konsumentów.
 • Komunikacja marketingowa – w celu dostarczania użytkownikowi komunikacji marketingowej, jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z takich środków komunikacji (w tym informacji o firmie Nestlé, jej produktach i usługach, konkurencji i promocjach). Mogą one być udostępniane za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. SMS, e-maile i reklama internetowa) lub za pośrednictwem poczty. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS, mają zastosowanie zasady usługodawcy dotyczące odbierania wiadomości SMS; usługa ta może być objęta opłatą.

 

4. Udostępnianie danych osobowych przez NWMT

Poza przekazaniem danych osobowych użytkownika na rzecz [Nazwa licencjobiorcy], zgodnie z objaśnieniami w części 1, NWMT nie udostępnia danych osobowych użytkownika żadnym innym podmiotom, które zamierzają ich użyć w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, chyba że użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę na takie udostępnienie. NWMT może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom w innych celach, lecz jedynie w następujących okolicznościach:

 

4.1 Podmioty stowarzyszone

NWMT może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom stowarzyszonym lub spółkom powiązanym do uzasadnionych celów biznesowych.

 

4.2 Usługodawcy

NWMT może zatrudniać w swoim imieniu przedstawicieli lub wykonawców w celu zarządzania witrynami internetowymi NESTEA i usługami udostępnionymi użytkownikowi. Te inne podmioty mogą uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika lub w inny sposób je przetwarzać w ramach świadczenia tych usług. NWMT wymaga od takich innych podmiotów, które mogą mieć siedzibę poza krajem, z którego użytkownik uzyskał dostęp do witryny internetowej lub usługi NESTEA, przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie danych i wymagań związanych z bezpieczeństwem w odniesieniu do danych osobowych użytkownika.

 

4.3 Partnerzy i wspólne promocje

NWMT może organizować wspólne lub współfinansowane programy i promocje z inną firmą i w ramach tych działań zbierać dane osobowe użytkownika i wykorzystywać je. Dane osobowe użytkownika zostaną udostępnione innej firmie tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji bezpośrednio od tej firmy. NWMT zachęca do zapoznania się z informacjami o prywatności tej firmy przed udostępnieniem jej danych osobowych. Jeśli nie chcesz, by Twoje dane osobowe były zbierane lub udostępniane jakiejkolwiek firmie innej niż NWMT, zawsze możesz podjąć decyzję o nieuczestniczeniu w takiej akcji. Jeśli jednak wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji od takiej firmy, pamiętaj, że zawsze możesz z niego zrezygnować; w tym celu należy się skontaktować bezpośrednio z tą firmą.

 

4.4 Wymagania prawne i przeniesienie działalności

NWMT może ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli zgodnie z dokonaną w dobrej wierze oceną firmy Nestlé takie ujawnienie jest zasadnie niezbędne w celu zapewnienia zgodności z procesami prawnymi lub zareagowania na roszczenia.

W przypadku pełnej lub częściowej fuzji lub nabycia całości lub części przedsiębiorstwa NWMT przez inną spółkę nabywca będzie mieć dostęp do informacji przechowywanych przez NWMT, które mogą obejmować dane osobowe.

 

5. Prawa użytkownika

 

5.1 Prawo do rezygnacji z komunikacji marketingowej

Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania komunikacji marketingowej dotyczącej NESTEA i może tego dokonać poprzez:

(a) postępowanie zgodne z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji ze wszelkiej odnośnej komunikacji marketingowej;

(b) skontaktowanie się nami.

 

5.2 Dostęp i zmiana danych

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Użytkownik może przesłać nam prośbę o udzielenie dostępu.

Użytkownik ma także prawo wnoszenia o poprawienie przez NWMT nieścisłości w jego danych osobowych przez przesłanie nam prośby o poprawienie danych.

 

6. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

 

6.1 Bezpieczeństwo danych

Aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym użytkowników, NWMT wprowadziła szereg zabezpieczeń. Firma Nestlé przechowuje dane użytkowników w bezpiecznych środowiskach operacyjnych, do których dostęp mają wyłącznie pracownicy Nestlé, przedstawiciele i wykonawcy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków. Firma Nestlé przestrzega także powszechnie akceptowanych standardów branżowych dotyczących tej dziedziny.

Prosimy pamiętać, że te środki ochrony nie obejmują danych osobowych udostępnianych dobrowolnie przez użytkownika w miejscach publicznych, jak serwisy społecznościowe.

 

6.2 Przechowywanie

NWMT będzie przechowywać dane osobowe użytkownika zgodnie z wymaganiami prawnymi przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa.

Oznacza to, że możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez uzasadniony okres po ostatniej interakcji użytkownika z naszą firmą. Jeśli zebrane przez nas dane osobowe nie będą już potrzebne, zniszczymy je lub usuniemy w bezpieczny sposób.

 

7. Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Informacji o prywatności lub praktyk firmy Nestlé dotyczących zbierania danych osobowych, skontaktuj się z nami online lub pisząc na adres Nestlé France S.A., Correspondant Informatique et Libertés, 7 boulevard Pierre Carle, Noisiel BP 900, 77446 Marne-la-Vallée Cedex 02.