SMLUVNÍ PODMÍNKY

Vítejte na našich webových stránkách! Doufáme, že se vám bude tato online platforma líbit.

Společnost Nestlé Waters MT („Nestlé“) je vázána vzájemnou důvěrou s uživateli našich webových stránek. Užívání našich webových stránek se řídí níže uvedenými podmínkami.

 

1. Přípustné užívání

Naše webové stránky si můžete svobodně prohlížet; kde to je možné, můžete přispívat otázkami, posty, hodnoceními, recenzemi a vkládáním multimediálního obsahu (např. fotky a videa).

Avšak používání našich webových stránek a zveřejňování materiálu musí probíhat v souladu se zákonem a dobrými mravy. Prosím vyvarujte se následujícího:

(a) porušení práv jiné osoby na soukromí;
(b) narušení práv duševního vlastnictví;
(c) hanlivá tvrzení (včetně ve vztahu ke společnosti Nestlé) odkazující na pornografii, mající rasistickou nebo xenofobní povahu, propagující nenávist nebo vybízející k násilí či výtržnostem;
(d) nahrávání složek obsahujících viry nebo takových, které mohou narušit ochranu našich webových stránek; nebo
(e) jinak ohrozit integritu webových stránek.

Berte prosím na vědomí, že společnost Nestlé může odstranit jakýkoli obsah z webových stránek, který považuje za nezákonný nebo hanlivý. Společnost Nestlé si vyhrazuje právo, ale ne povinnost, monitorovat nebo zkoumat vámi poskytovaný obsah, stejně jako editovat, odstranit či odmítnout zveřejnění jakéhokoli obsahu, který společnost Nestlé dle svého vlastního uvážení shledá nevhodným.

 

2. Ochrana údajů

Naše prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na všechna osobní data či materiály sdílené na této webové stránce. Zjistěte více zde [odkaz na prohlášení o ochraně údajů]

 

3. Duševní vlastnictví

3.1. Obsah poskytovaný společností Nestlé

Všechna práva duševního vlastnictví, včetně copyrightu a ochranných známek, vztahující se k materiálu publikovaném na webových stránkách společností Nestlé nebo v jejím zastoupení (např. text nebo obrázky) jsou majetkem společnosti Nestlé nebo jejích poskytovatelů licence.

Úryvky z našich webových stránek můžete pro soukromé účely reprodukovat (tj. neobchodní účely) pod podmínkou, že nebudou dotčena či narušena žádná práva duševního vlastnictví, včetně copyrightové doložky, která se může k takovému obsahu vztahovat (např. © 2014 Nestlé).

 

3.2. Vámi poskytovaný obsah

Dáváte společnosti Nestlé na vědomí, že jste buď autorem obsahu, který přispíváte na webové stránky, nebo že k němu vlastníte práva (tj. vlastníkem práv vám byl udělen souhlas) a jste schopni tedy takový obsah (tj. fotky, videa, hudbu) na webové stránky přispívat.

Souhlasíte, že takový obsah nebude mít důvěrnou povahu, a společnosti Nestlé garantujete bezplatnou, trvalou, celosvětovou licenci na užívání (včetně vyzrazení, reprodukce, přenášení, zveřejnění, úpravy a vysílání) vámi poskytnutého obsahu pro obchodní účely.

Společnost Nestlé může obsah využít k propagačním, reklamním a dalším účelům bez vašeho nároku na kompenzaci za takové využití.

Berte prosím na vědomí, že je čistě na zvážení společnosti Nestlé, zda se rozhodne tento obsah využít či nikoli, a že společnost Nestlé podobný obsah již mohla vytvořit nebo získat z jiných zdrojů, přičemž v takovém případě zůstávají všechna práva duševního vlastnictví k tomuto obsahu na straně společnosti Nestlé a jejích poskytovatelů licence.

 

3.3 Pravidla pro hodnocení a recenze od spotřebitelů

Navíc k těmto podmínkám se k hodnocení a recenzím vztahují následující pravidla. Abyste mohli poskytnout obsah k hodnocení nebo recenzím na těchto webových stránkách (například text, foto, video, kladné vyjádření nebo další materiály a informace), musíte splňovat nejnižší věkovou hranici 18 let nebo získat souhlas rodiče či zastupující osoby. Pokud jste za svůj navrhovaný obsah získali, nebo vám byla přislíbena, finanční odměna; nebo pokud jste obdrželi nabídku odměny ve formě produktu zdarma, slev, dárků, odměny na základě slosování, uvedete takovou informaci při zaslání obsahu. Jste-li zaměstnancem společnosti Nestlé nebo pracujete pro společnosti nebo agenturu najatou společností Nestlé, musí nám být tento stav znám.

Veškerý obsah, který odevzdáte, musí být přesný a být založen na konkrétní zkušenosti s hodnoceným produktem. Obsah nesmí zahrnovat informace, které odkazují na jiné webové stránky, adresy, emailové adresy, kontaktní údaje nebo telefonní čísla. Za váš odevzdaný obsah odpovíte vy, nikoliv společnost Nestlé.

 

4. Zodpovědnost

Zatímco společnost Nestlé vynaloží veškeré možné úsilí k zajištění přesnosti materiálů na našich webových stránkách a k vyhnutí se jakémukoli jejich narušení, neneseme žádnou odpovědnost za nepřesné informace, narušení, zrušení či další události, které vám mohou způsobit újmu přímou (např. závada na počítači) nebo nepřímou (např. ušlý zisk). Spoléhání se na obsah materiálu na našich webových stránkách je na vaše vlastní riziko.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky nevztahující se ke společnosti Nestlé. Společnost Nestlé nemá žádnou kontrolu nad webovými stránkami třetích stran, s jejich obsahem, přesností nebo funkcí nemusí souhlasit a nemá vůči nim žádnou odpovědnost. V důsledku toho vás žádáme, abyste si důkladně pročetli právní upozornění na webových stránkách třetích stran a o jejich případných změnách se informovali.

Můžete být provozovatelem webové stránky třetí strany a rádi byste sdíleli odkaz na tuto webovou stránku. V takovém případě společnost Nestlé nemá žádné námitky k takovým odkazům, pokud tímto krokem nechcete tvrdit, že jste ke společnosti Nestlé nějakým způsobem přidruženi nebo jí veřejně podporováni. Nesmíte využívat „rámování“ či podobné úkony a musíte se ujistit, že odkaz na tuto stránku se otevře v novém okně.

 

5. Kontaktujte nás

Provozovatelem této webové stránky je společnost Nestlé Waters Management & Technology SAS, 12 bd Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux, France, zapsaná u RCS Nanterre pod číslem 393204516.

Telefon: +33 (0) 1 41 23 38 00

 

6. Změny

Společnost Nestlé si vyhrazuje právo na změny v těchto uživatelských podmínkách. Prosím pravidelně tuto stránku kontrolujte pro případné změny a nové informace.

 

7. Rozhodné právo a jurisdikce

Vy a společnost Nestlé tímto souhlasíte, že všechny právní nároky a spory vyplývající z této webové stránky se budou řídit francouzským právním systémem a budou rozhodovány soudy v Nanterre, Francie.

 

Copyright © January 2018 Nestlé Waters MT